obchodní podmínky a reklamační řád

základní informace

tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mileshop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

prodávajícím je: obchodní společnost mile male s.r.o., se sídlem račianska 78, bratislava 831 04. IČO 46762191, DIČ 2023587082. tel. 00420 607 498 473, e-mail: orders@mileshop.cz. zapsaná v obchodním rejstříku  okresního soudu bratislava I, oddíl sro, vložka č. 83356/B.

obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce. 

znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

uživatelský účet

na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce wwww.mileshop.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). v případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než      nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

uzavření kupní smlouvy

veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území uvedených zemí.

pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží(dále společně jen jako „objednávka“).

před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrzení objednávky s povinností platby“ a „confirm order with payment obligation“. údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce(dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

cena zboží a platební podmínky

cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal    ;
 • bezhotovostně platební kartou

společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou také náklady spojené s dodáním zboží.

prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. v případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do       dnů od uzavření kupní smlouvy.

v případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím v tištěné podobě na adresu kupujícího.

odstoupení od kupní smlouvy

kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

v případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

v případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

přeprava a dodání zboží

v případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

v případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

práva z vadného plnění

práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství a míře 

 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. s výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit telefonicky na čísle 00420 607 498 473, či elektronickou poštou na adrese orders@mileshop.cz.

kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. v takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže. 

kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 

další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

další práva a povinnosti smluvních stran

kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy orders@mileshop.cz. informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná česká obchodní inspekce, se sídlem štěpánská 567/15, 120 00 praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

evropské spotřebitelské centrum česká republika, se sídlem štěpánská 567/15, 120 00 praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení evropského parlamentu a rady (eu) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (es) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

bezpečnost vašich osobních údajů a jejich zpracovávání zákonným způsobem je pro nás prvořadé. zde se dozvíte, jaká máte práva a co od nás můžete požadovat.

jaká máte práva?

a) právo na přístup k informacím

máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. pokud tyto zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.

b) právo na opravu

máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.

c) právo na vymazání

za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. o vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. vaše osobní údaje vymažeme, pokud

 • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli;

 • odvoláte svůj souhlas;

 • namítáte vůči zpracovávání vašich osobních údajů; 

 • zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně; 

 • osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost; 

 • pokud jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.

d) právo na omezení zpracování

můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. pokud vaší žádosti vyhovíme, vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. k omezení zpracování vašich údajů dojde, pokud:

 • nám sdělíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to až dokud neověříme jejich správnost;

 • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracovávání vašich osobních údajů pouze omezili;

 • vaše údaje už nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo hájení svých práv;

 • namítáte vůči zpracovávání vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

a) právo na přenositelnost údajů

máte právo požadovat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje v elektronické formě (např. Soubor XML nebo CSV), která vám umožní snadno si přenést údaje do jiné společnosti. také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám na jejich zpracování souhlas

b)právo namítat

máte právo namítat, že zpracováváme vaše osobní údaje. pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoliv. na základě námitky vaše osobní údaje vymažeme. pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

 • na plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, 

 • z důvodu našeho oprávněného zájmu, 

 • vytváření zákaznického profilu,

můžete namítat jejich zpracování, pokud máte na to osobní důvody.

jak můžete tato práva vykonávat?

s vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

 • emailem na orders@mileshop.cz

 • prostřednictvím online elektronického formuláře na naší webové stránce www.mileshop.cz

všemi vašimi žádostmi se budeme zabývat a o výsledku jejího vybavení vás budeme informovat stejným způsobem, jako žádost podáte.

souhlas se zpracováním osobních údajů

poskytnutím souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů udělujete společnosti mile male, s.r.o., se sídlem: račianska 78, 831 02 bratislava, IČO: 46762191 (dále jen jako “provozovatel”), ve smyslu § 11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) (od 25.05.2018 ve smyslu čl. 6 ods. 1 písm. a)nařízení evropského parlamentu a rady č.(EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů [dále jen „GDPR“]) výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo, email. (dále jen “osobní údaje”).

poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné a provozovatel nemá právní nárok na jejich získání. poskytnutí osobních údajů s dobrovolným souhlasem zákazníka je nevyhnutelnou podmínkou proto, aby vám mohl provozovatel zasílat obchodní a marketingové informace.

tento souhlas je udělovaný zákazníme dobrovolně, přičemž jako zákazník máte právo tento souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím online elektronického formuláře na našem webovém sídle.

zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. v případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

doručování, možnosti dopravy a poštovné

prodávající poskytuje následující možnost dopravy zboží pro doručení:

Česko

zásilkovna

100 kč

kurýr

130 kč

dobírka

27 kč

Slovensko

zásilkovna

70 kč

kurýr

110 kč

dobírka

27 kč

Polsko

kurýr Inpost

160 kč

zásilkovna

130 kč

Maďarsko

kurýr DPD

150 kč

zásilkovna

130 kč

Bulharsko

kurýr DPD

150 kč

Rumunsko

kurýr FAN

130 kč

Německo

kurýr Hermes

190 kč

Chorvatsko, Slovinsko, Belgicko, Holandsko, Lucembursko a Dánsko

kurýr GLS

210 kč

Francie a Itálie

kurýr GLS

240 kč

Finsko a Švédsko

kurýr Postnord

320 kč

Rakousko

kurýr Rakouská pošta

160 kč

Španělsko

kurýr MRW

290 kč

Estonsko

kurýr DPD

210 kč

Japonsko

slovenská pošta

400 kč

doručení do ostatních zemí EU

slovenská pošta

210 kč

doručení do ostatních zemí mimo EU

slovenská pošta

320 kč


závěrečná ustanovení

pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu

poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (řím I).

je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

kontaktní údaje prodávajícího

adresa pro doručování výměnu a vrácení zboží pro česko je zdarma:

stačí uvést ID: 91471133

na vybrané pobočce zásilkovna.cz

adresa pro doručování výměnu a vrácení zboží pro ostatní země

mile male s.r.o.

račianska 78

831 02

bratislava

slovensko


adresa elektronické pošty 
orders@mileshop.cz, telefon +420 721 942 777

 

v  bratislavě      dne      01.03.2021